Policy

Polish version:

Szanujemy w pełni Twoje prawo do prywatności. Stąd ten dokument, który opisuje nasze stanowisko w sprawie gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania informacji o użytkownikach podawanych w serwisach: Mecze24.pl, MeczeNaZywo.pl, MeczeLive.tv, Betglob.pl, Betgol.pl

Wszystkie dane osobowe (imię, adres e-mail, własny adres strony www) podawane przez użytkowników podczas rejestracji, dodawania komentarzy lub dopisywania się do listy mailingowej (newsletter) są chronione i dodawane do naszej bazy. Nie będą udostępniane osobą trzecim i będą wykorzystywane tylko przez administrację serwisów (do wysyłania newslettera).

Swoje dane w każdej chwili można usunąć z naszej bazy, przez poinformowanie nas o tym fakcie drogą mailową lub samodzielnie przy użyciu formularza znajdującego się na naszym portalu.

Niektóre fragmenty serwisów mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do rozpoznania danego zdarzenia wywołanego przez niego.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie.

English version:

We respect your privacy right. Hence this document, which describes our position on the collection, use and processing of information about users on the following websites: Mecze24.pl, MeczeNaZywo.pl, MeczeLive.tv, Betglob.pl, Betgol.pl

All personal data (name, e-mail address, own website address) provided by users during registration, adding comments or adding to the mailing list (newsletter) are protected and added to our database. They will not be made available to a third party and will be used only by the administration of websites (for sending a newsletter).

You can delete your data at any time from our database by informing us via e-mail or using the form on our website.

Some portions of websites may use cookies, ie small text files sent to the Internet user’s computer, identifying it in a way necessary to recognize a given event caused by him.

Cookies are harmless to the computer or its user and its data. The condition for the cookies to work is their acceptance by the browser and not removing them from the disk.

We reserve the right to make changes to the Privacy Policy. Each user of the site is subject to the current Privacy Policy located on the site.